Advocatenkantoor De Staercke
de staercke
advocatenkantoor

overheid | omgeving | milieu | ruimtelijke ordening en stedenbouw | overheidsgoederen | overheidsopdrachten | zaken- en goederenrecht | bouwrecht | lokale en regionale belastingen | onteigening | openbare en private wegen | vastgoed | nabuurschap en burenkwesties | ambtenaren- en tuchtrecht | eigendomsrecht | monumenten, landschappen, natuurbescherming | overheidsaansprakelijkheid | onderwijsrecht | ruilverkavelingen | notarieel bestuursrecht | cassatieprocedures strafzaken | ...

de staercke
advocatenkantoor
ruimtelijke ordening en stedenbouw
o.m. beroepsprocedures bij de Deputatie, procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, cassatieprocedures bij de Raad van State, procedures in kort geding, bouwmisdrijven, stakingsbevelen, ... 

milieurecht
o.m. milieuvergunningen, bodemsanering, natuurbehoud, milieustakingsvordering, milieudelicten, ... 

privaat bouwrecht en vastgoedrecht
bouwgebreken, aannemings- en architectenovereenkomsten, zakelijke rechten, ... 

leegstand en verwaarlozing
van woningen en bedrijfsruimten

onteigening

overheidsgoederen
openbaar en privaat domein, beheer van goederen van openbare rechtspersonen, wegenrecht (buurtwegen, gemeentewegen, loswegen, recht van uitweg, ...)

problemen van nabuurschap
afpaling, gemene muur, Veldwetboek, afstand bomen en beplantingen, afsluiting, burenhinder, ... 

overheidsopdrachten en -contracten

publiek-private samenwerking (PPS)

overheidsaansprakelijkheid

monumenten, landschappen, natuurbescherming

notarieel bestuursrecht

ambtenaren- en tuchtrecht

ruilverkavelingen

onderwijsrecht
o.m. studievoortgangsbeslissingen, ...

cassatieprocedures in strafzaken
...